ANBI

Algemene gegevens

Protestantse Gemeente Eefde
Adres kerkgebouw en postadres: Schurinklaan 1
7211 DD Eefde
06 49624698 (mevrouw G. Janssen-Ebbekink, scriba)
scriba@pgeefde.nl
RSIN-nummer: 002701923
KvK-nummer: 76370836 / 76370879


Doelstelling Protestantse Gemeente Eefde

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.  3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Op de website https://www.ontmoetingskerk-eefde.nl/go/organisatie/onze-plannen/ vindt u het beleidsplan 2014-2018 van onze gemeente.


Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Actueel verslag van activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. In 2015 zijn onder andere de volgende projecten uitgevoerd:. De kerkenraad heeft zich beraden op de inrichting en het gebruik van de kerkzaal en overige ruimtes en heeft daartoe –na overleg met de Gemeente, een moderniseringsopdracht geformuleerd. Deze is door gemeenteleden tot een plan verwerkt dat werd uitgevoerd in het najaar van 2015. Onderdeel van het plan is vervanging van de stoelen in het kerkgebouw. Het communicatieblad van de Ontmoetingskerk wordt vanaf 1 januari 2015 zoveel mogelijk digitaal verstuurd, in elk geval naar adressen buiten Eefde. Er is een tas ontwikkeld met gegevens over de gemeente. Deze tas speelt een rol in het contact met nieuw-ingekomenen en anderen die persoonlijke informatie van de gemeente willen ontvangen Project ‘Schoenmaatjes’ (actie schoenendoos) werd in samenwerking met de scholen en de kinderen uitgevoerd. Themadiensten en twee alternatieve vieringen werden georganiseerd gericht op niet reguliere kerkgangers, in het kader van ‘open kerk zijn’. Gemeenteleden werden door bezoekers bezocht bij geboorte overlijden, verjaardagen (bij 75+) en andere bijzondere gelegenheden. Er werden maaltijden op zondag geserveerd in de maanden juni, juli en augustus. Huiskamerbijeenkomsten binnen de gemeente zijn georganiseerd rond een aansprekend thema. Bij alle gemeenteleden werden talenten en behoeften geïnventariseerd. De website vervangen door de website van een professionele systeembeheerder ‘KerkSpot’. Er werd heel veel tijd en aandacht besteed aan de begeleiding van vernieuwing van het plein voor de Ontmoetingskerk. Vereenvoudigen / stroomlijnen van de financiële processen werd gerealiseerd, oa door uitbesteding van de logistiek rond Actie Kerkbalans. Er werden een nieuwe koster en een tweede organist benoemd. Groot onderhoud aan de pastorie, is uitgevoerd.