Profielschets van de professionals in het team

voor de Protestantse Gemeente Eefde en de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse

 

De Protestantse buurgemeenten Eefde en Gorssel/Epse hebben samen de toekomst van hun gemeenten verkend. In het eindrapport Toekomstverkenning PG Eefde en PG Gorssel/Epse uit 2019 hebben beide gemeenten in 10 punten hun toekomstig ideaalbeeld geschetst hoe ze kerk willen zijn. Het is een “verlangen” dat helpt en richting geeft bij te ontwikkelen activiteiten. Om de kerk te laten bloeien zijn verbindingen nodig als verbeeld in de bloem van verbinding: verbinding in geloof, met elkaar, met de generaties, met het dorp en tussen de beide gemeenten.

De gemeenten hebben eind 2020 uitgesproken de samenwerking te willen intensiveren. Vanuit die visie  is onder andere afgesproken samen professionals te werven, nu beide gemeenten vacant zijn. Beide gemeenten hebben een profielschets van hun gemeenten geschreven, waarin te lezen is hoe ze  momenteel gemeente zijn en hoe ze dat in de toekomst willen vormgeven.

Aan 4 van de 10 genoemde punten van het toekomstbeeld wordt door de gemeenten prioriteit gegeven. Het zijn de speerpunten.

De gemeenten hebben professionele krachten nodig die vanuit hun geloof een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van deze speerpunten in de toekomst. Gedacht wordt aan twee professionals: één fulltime predikant en één kerkelijk werkers (met een omvang van 50 % voor ca. 3 jaar).

Van de twee professionals wordt gevraagd zich aan alle vier speerpunten te verbinden en zich in te zetten voor een aanpak/projecten waarin de speerpunten zoveel mogelijk in samenhang worden opgepakt, samen met de vrijwilligers.

Iedere professional is verantwoordelijk voor één van de speerpunten.

De speerpunten zijn:

  • Verbinding met het dorp, het gaat om de dorpen Epse, Gorssel en Eefde
  • Verbinding met de generaties, het gaat om jeugd en middengroepen
  • Verbinding met elkaar, pastoraat in brede zin als omzien naar elkaar
  • Verbinding van de gemeenten met elkaar, samenwerking

We denken aan professionals die van nature mensen aan zich weten te binden. Van de predikant verwachten we een inspirerende manier van leiding geven in de gemeente. Van de kerkelijk werker verwachten we daadkracht,  stimulans, enthousiasme en vernieuwende inbreng. We gaan ervan uit dat ze alle twee zichtbaar zullen zijn in onze dorpen.

Speciale kennis, deskundigheden en vaardigheden die gevraagd worden zijn creativiteit, organisatievermogen, communicatieve vaardigheden (ook digitaal), geloofsverhalen vertalen naar deze tijd, vrijwilligers toerusten en ondersteunen.  

Van de professionals wordt verwacht dat ze graag en stimulerend in teamverband willen werken.

De professionals dienen aanvullend aan elkaar te zijn.  

                                                                                                                                             2023-03-25