Vieren

De Taakgroep Vieren heeft een coördinerende taak met betrekking tot Erediensten/vieringen
in de Ontmoetingskerk en i.s.m. Protestantse Kerk Gorssel Epse.

De vieringen rond het Woord van God hebben een centrale plaats in de gemeente.

De organisatie en afstemming van de bijzondere diensten met name rond de hoogtijdagen (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst) en de Startzondag valt ook binnen haar taakgebied.
 

Vieringen vanuit de traditie. 
De viering volgt de algemeen gebruikelijke liturgie vanuit de PKN
De viering wordt voorbereid en uitgevoerd door de dienstdoend predikant.
De ouderling van dienst heet de gemeente welkom namens de kerkenraad, doet de  mededelingen steekt de kaars aan en spreekt het drempelgebed uit.

De lezingen worden door de lector verzorgd.
De vieringen kunnen ondersteund worden door de Cantorij o.a. bij :
* Viering Heilig Avondmaal
* Zondagse vieringen
* Vieringen bij hoogtijdagen
* Kerstnachtdienst
* Avonddiensten in de Stille Week
* Themadiensten ( i.s.m. Taakgroep Pastoraat)
* Gedachtenisdienst (i.s.m. Taakgroep Pastoraat)

De Taakgroep Vieren zal ook de Oudejaarsvesper voorbereiden en uitvoeren.

Muzikale vieringen
Naast reguliere vieringen kunnen we toekomstgericht ook muzikale vieringen gaan organiseren.
Daar staat de ontmoeting rond muziek centraal.
De vorm is vrij.
De voorbereiding vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Taakgroep Vieren.
* Muzikale viering in de adventstijd
* Muzikale viering in de 40-dagentijd
* Muzikale viering waarbij gemeenteleden verzoekliederen kunnen aanvragen
* Concert op zondagmiddag door en voor gemeenteleden.


Experimentele vieringen en/of bijzondere activiteiten
* “Ontmoeting na de dienst” : 2-4 keer in het seizoen na de dienst met elkaar napraten aan de hand van een 
stelling. 
(Doel is om geloofsbeleving en ervaring van elementen uit de liturgie met elkaar te delen om tot een beter begrip van elkaar te komen)
* Gebruik van film en muziek in de viering. Ter ondersteuning van thema of collectedoel.
* Leesrooster: Onderzoeken of er alternatieven zijn voor het huidige leesrooster in overleg met de predikant.
* Evaluatie: een vorm ontwikkelen om geregeld de mening van gemeenteleden te horen  en daar ook iets mee doen!


Overleg en Samenwerking
De Taakgroep Vieren zal overleggen en samenwerken met:
Predikant en kerkelijk werkers
Organisten
Diaconie
Lectoren
Taakgroep Kerk & Samenleving
Taakgroep Vieren Gorssel/Epse
Bloemenwerkgroep inzake Liturgisch bloemschikken
Techniek Beeld & Geluid


Voorbehoud
De voorgenomen plannen voor het seizoen 2022-2023 moeten worden afgestemd met de nieuw aan te stellen predikant en kerkelijk werker.
Hun inbreng kan tot aanpassingen c.q. wijzigingen leiden.