Diaconaat

Doel en uitgangspunten
De doelstelling van de diaconie is invulling geven aan de letterlijke betekenis van Diaconie: dienstbaar zijn aan de medemens.
Wij laten ons daarbij leiden door de gerechtigheid en barmhartigheid, die wij in de bijbel herhaaldelijk beschreven zien.
Wij willen oog en oor hebben voor mensen en groepen in knelsituaties en voor maatschappelijke factoren die deze veroorzaken.
De diaconie streeft naar bewustwording van de diaconale gedachte binnen en buiten de kerken, beoogt mensen te stimuleren tot diaconaal handelen.

Diakenen en taakdiakenen
Binnen onze gemeente kent de diaconale raad  2 diakenen en een groep taakdiakenen. Zij voeren samen de bestaande diaconale taken uit.

Activiteiten

 • De financiële zorg voor mensen in knelsituatie wordt beheerd door I.S.B.N. samen met kerken in omliggende plaatsen.
 • De diaconie werkt mee in werkgroep Kerk en vluchteling Zutphen en omstreken. www.kerkenvluchtelingzutphen
 • De diaconie organiseert jaarlijks vakantieweken voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan. 
  www.ikaachterhoekliemers.nl
 • In voor- en najaar wordt er een kledinginzameling voor Oost-Europa gehouden samen met Mevr. te Wierik in Lochem.
 • De diaconie organiseert het verjaardagsfonds

 

Samenstelling Diaconie

Voorzitter/diaken:   Dhr. H.J. (Johan) Zoerink,    email: johanzoerink@xs4all.nl ,  tel.: 06 12658924 
Diaken:   Mevr. H. (Henriëtte) Groeneveld  
Secretaris: vacant
Vervangend penningmeester:  Dhr. H.J. Zoerink.
Financieel administrateur:   Dhr. G. Bannink,    email: g.bannink@kpnmail.nl

 

De zomerlunchbijeenkomst met statushoudersgezinnen

 

Verjaardagsfonds Protestantse gemeente Eefde

Iedereen die jarig is in de gemeente krijgt een brief met foto en felicitaties van de kerkgemeenschap. En u wordt gevraagd een gift over te maken naar de Diaconie.

De opbrengst wordt gebruikt voor:
 • Oikocredit. Dit is een oecumenische ontwikkelingscoöperatie van de Wereldraad van Kerken. Oikocredit slaat bruggen tussen arm en rijk door geld dat mensen tijdelijk niet nodig hebben, beschikbaar te stellen voor kansarmen. Het gaat niet om giften, het gaat om leningen, want leningen zijn in het algemeen een betere stimulans tot ontwikkeling en onafhankelijkheid.
   
 • Beeld en geluid. De diaconie draagt gedurende een aantal jaren bij aan de bekostiging van nieuwe apparatuur voor beeld en geluid. Met deze apparatuur wordt de kwaliteit van beeld en geluid in de kerkzaal gedurende kerkdiensten en andere activiteiten op een hedendaags niveau gebracht en de uitzendingen op ‘Kerkdienst gemist’ blijvend gerealiseerd.
   
 • Presentjes voor 80 jarigen en ouder.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting, als u een kwitantie wilt is dat mogelijk. Ook collectemunten zijn welkom.

ISBN
Om diverse redenen (o.a. privacy van gemeenteleden) is voor de praktische uitvoering van de 'armenzorg' al jaren geleden door enkele gemeenten in de (voormalige) gemeente Gorssel de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden opgericht.
Deze stichting ondersteunt bij schuldsanering, verstrekt kortlopende leningen en springt bij in geval van acute financiële problemen bij mensen, die buiten de reguliere regelingen of voorzieningen vallen. De stichting onderhoudt contacten met de burgerlijke gemeente en met het maatschappelijk werk. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door diakenen van de deelnemende kerken.

U kunt contact opnemen met ISBN via email