Beheer - College van Kerkrentmeesters

1. Taak, werkwijze en samenstelling

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Eefde heeft tot taak het materiële beheer van de Protestantse Gemeente Eefde.
Dit omvat de volgende taken:

 •  de zorg voor het instandhouden van de erediensten en het verkrijgen van de middelen voor de pastorale zorg
 •  de geldwerving door ondermeer de organisatie van de Aktie Kerkbalans
 •  het beheren en onderhouden van de gebouwen:
         - kerkgebouw
         - pastorie
 • het beheren en onderhouden van kerkelijke gronden
 • de exploitatie van de toren m.b.t. de communicatieapparatuur op de toren
 • de exploitatie van de parkeerplaatsen op grond van de Prot. Gemeente Eefde
 • de exploitatie van de pastorie i.v.m. huur aan derden
 • het uitvoeren van het personeelsbeleid
 • het voeren van de (financiële) administratie van de protestantse gemeente
 • het beheer van het (digitale) archief

Het College van Kerkrentmeesters voert deze werkzaamheden uit in overleg met de Kerkenraad.


Verantwoording
Het College van Kerkrentmeesters legt verantwoording over haar werkzaamheden af aan de Kerkenraad. Dit geschiedt o.m. 
door het overleggen van de begroting voor het komend boekjaar en de jaarrekening van het afgelopen boekjaar, waarna 
deze door de Kerkenraad wordt vastgesteld.

Provinciaal staat het College van Kerkrentmeesters onder toezicht van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland.


Samenstelling van het college van kerkrentmeesters
Voorzitter : vacant
Penningmeester a.i. : Mevr. H.Groeneveld, tel 06-23103358. Email:  penningmeestercvk@pgeefde.nl 
Technische zaken: Dhr. J. Kamphuis, tel 06 46750510. Email: joopgerda@hotmail.com

secretariaat
scriba: mevrouw G. Janssen-Ebbekink
Schurinklaan 1, 7211 DD Eefde
email:       secretarispgeefde@gmail.com
telefoon:  06 49624698

 

 

2. Middelen

Collecten
Het verkrijgen van financiële middelen voor de instandhouding van de erediensten en de pastorale zorg geschiedt voor een groot gedeelte uit de opbrengsten van collecten die specifiek voor de “kerk” worden gehouden. In het collecterooster, dat jaarlijks door het College van Kerkrentmeesters i.s.m. de Diaconie wordt opgesteld en hierbij wordt gepubliceerd, kunt u zien op welke zondagen hiervoor wordt gecollecteerd.
Middels de landelijk door de PKN georganiseerde Solidariteits- en de Eindejaarscollecte worden ook inkomsten voor het plaatselijke kerkenwerk gegenereerd.
Naast deze bronnen van inkomsten vormt ook de jaarlijkse Aktie Kerkbalans een aanvullende bron van inkomsten. Zie hiervoor “Aktie Kerkbalans”.

collectemunten
De Protestantse Gemeente Eefde werkt met collectemunten. Dit kan om belastingtechnische redenen een interessante optie zijn m.b.t. tot fiscale aftrekbaarheid van giften.

Deze collectemunten zijn telefonisch of via e-mail te bestellen bij:
Mevrouw Carla Brouwer
Telelefoon:    0575-542430
E-mail:        carlabrou@hotmail.com
Bankrek.nr.:    NL12RABO 03014 160 87 onder vermelding ‘collectemunten’. (Bij ontvangst van de betaling van de bestelling kan telefonisch een afspraak worden gemaakt.)

Actie kerkbalans
Jaarlijks wordt in de maanden januari en februari de Actie Kerkbalans gehouden.
De opbrengst van de Actie Kerkbalans vormt de financiële basis voor het functioneren van onze gemeente. Naast het College van Kerkrentmeesters zijn vele gemeenteleden bij de organisatie en de uitvoering betrokken.

Het College van Kerkrentmeesters heeft, mede gedwongen door de (landelijke) terugloop van leden met als gevolg geringere inkomsten, een nauwkeuriger protocol opgesteld, waardoor de inkomsten uit de Actie Kerkbalans beter kunnen worden gevolgd en gewaarborgd. Dit protocol behelst niet alleen maatregelen in de organisatie van de actie, de verwerking van de gegevens, maar ook controle op de inning van de toegezegde bedragen door de gemeenteleden.
In dit verband heeft het College van Kerkrentmeesters per 1 januari 2016 een samenwerkingsverband afgesloten met het KKA (bureau der Kerkelijke Administraties), die voor de inning, financiële verwerking en toezicht op de binnen komende gelden houdt en maandelijks aan het College van Kerkrentmeesters de voortgang rapporteert.

Bankrek.nr. Actie Kerkbalans en vrijwillige bijdrage: NL79 RABO 0373 7111 15,  ten name van Protestantse Gemeente Eefde

Giften
Het is mogelijk om het werk van de Protestantse Gemeente Eefde financieel met een gift te ondersteunen.
U kunt uw gift storten op:
Bankrek.nr.    NL02RABO0322302501 t.g.v. altijd doel en reden vermelden

Rommelmarkt
Eens in de twee jaar werd, altijd met groot succes, een rommelmarkt gehouden ter ondersteuning van speciale daarvoor uitgezochte projecten, bijv. herinrichting van de keuken, financiële ondersteuning bij de herinrichting van de kerkzaal. Ook wordt soms een gedeelte van de opbrengst aan een diaconaal project besteed.
Door gebrek aan menskracht en opslagmogelijkheden hebben we hiermee moeten stoppen, maar we kijken er goed op terug.

 

 

Onderhoud gebouwen

Een belangrijke taak van het College van Kerkrentmeesters is het beheer en onderhoud van de gebouwen.
In onze gemeente betreft dat:
-  het kerkgebouw
-  de pastorie

Kerkgebouw
Het beheer van het kerkgebouw houdt in dat het College van Kerkrentmeesters het gebruik van de kerk waarborgt voor het houden van erediensten en andere bijeenkomsten, zoals begrafenissen, gemeente-avonden, concerten, vergaderingen, enz.
Het een en ander behelst dat het College van Kerkrentmeesters er te allen tijde voor zorgt dat bovengenoemde aktiviteiten plaats kunnen vinden. 

herinrichting
In 2015 is een begin gemaakt met de herinrichting van de kerkzaal. Het uiteindelijk resultaat heeft een multifunctionele kerkzaal opgeleverd, dat naast het houden van erediensten mogelijkheden biedt tot het geven van concerten, presentaties enz. Op zaterdag 6 februari 2016 is tijdens een feestelijk open huis de heringerichte kerkzaal gepresenteerd.Verhuur
Voor informatie over de mogelijkheden van het huren van de kerkzaal en/of Goedhartkamer en de daarvoor geldende huurprijzen, kunt u contact opnemen met:
Dhr. E.W. Brouwer,  tel. 06-53252277, e-mailadres: brouwer.ew@gmail.com

Pastorie
De Protestantse Gemeente Eefde beschikt over een (voormalige) pastorie. Deze is in 2020 grondig gerenoveerd en is verhuurd.

 

Kerkelijke gronden

Kerkplein
Het College van Kerkrentmeesters is de laatste jaren intensief betrokken geweest bij de herinrichting van het kerkplein. Een en ander is het gevolg van de herinrichting van N-348, die door de realisatie van de rondweg rond Eefde afgewaardeerd is naar een dorpsstraat. De gemeente heeft de Dorpsraad Eefde destijds gevraagd mee te denken over de herinrichting van het tracé, inclusief het terrein rond de kerk en Het Hart. Naast afgevaardigden uit de Dorpsraad, ondernemersvereniging, Oranjevereniging Eefde, Het Hart en particulieren is ook de Protestantse Gemeente Eefde als grondeigenaar gevraagd zitting te nemen in de werkgroep Traverse Eefde. Vanaf 2008 heeft de Protestantse Gemeente Eefde zich aktief ingezet voor een aantrekkelijke inrichting van het terrein bij de kerk.

De Protestantse Gemeente als eigenaar van een groot gedeelte van de grond en de daaraan verbonden financiële belangen m.b.t. tot de verhuur van parkeerplaatsen aan de COOP Versluis was en is een belangrijke speler bij de herinrichting van het genoemde terrein. Bijgestaan door een bekwaam jurist, die de onderhandelingen met de Gemeente Lochem voor ons heeft gevoerd, heeft er een voor de kerk belangrijke grondruil plaatsgevonden en zijn er contracten opgesteld die de eigendommen en de daaraan verbonden inkomsten waarborgen.

De officiële opening heeft in 2016  plaats gevonden. De kerk heeft door de herinrichting een visueel centrale plaats in het dorp gekregen.

De ‘Tuinclub’ van de kerk heeft zich nadrukkelijk bezig gehouden met de groenvoorziening rond de kerk, met als resultaat dat het geheel een fraaie en verzorgde indruk maakt.

 

Tot slot

Uit bovenstaande blijkt dat naast het reguliere (onderhouds)werk het College van Kerkrentmeesters zich ook intensief bezig houdt met de toekomst van de Protestantse Gemeente Eefde.
Voor de naaste toekomst staan de volgende projekten in de steigers:

 •  vernieuwing van beeld- en geluidsvoorzieningen in de kerk

Het zal duidelijk zijn dat al deze werkzaamheden veel voorbereiding vragen en dat daar mensen voor nodig zijn. En daar schort het op dit moment aan. Het College van Kerkrentmeesters heeft op korte termijn dringend behoefte aan:

 • ouderling-kerkrentmeester
 • kerkrentmeester

Mocht u tijd over hebben en mee willen werken aan het toekomstbestendig maken van onze kerkgemeenschap dan zien wij uw reactie gaarne tegemoet.
​U kunt voor inlichtingen contact opnemen met de scriba: mevrouw G. Janssen-Ebbekink  tel. 06-49624698, e-mailadres: scriba@pgeefde.nl