Kerkbrief

K E R K B R I E F
(zondag 15 mei 2022)Klik hier voor printvriendelijke versie (pdf) van de kerkbrief  

 

Voorganger: Ds. Hannie van Boggelen

Ouderling   : Joke Bouwhuis

Diaken        : Jenny de Lange

Lector         : Joke Bouwhuis

Organist      : Tooske Hinkloopen

Techniek     : Gert Kale

Koster         : Hans Slurink

 

ORDE VAN DIENST


Enkele minuten voor aanvang van de dienst worden de klokken geluid.

We luisteren in stilte naar het orgel- of pianospel

 

OM TE BEGINNEN

 

Orgelspel                                                        

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

 

Aansteken van de kaars(en)  (ouderling van dienst)

 

- moment van stilte -

 

Aanwezigen gaan staan

 

Drempelgebed (ouderling van dienst)

 

Aanvangslied: ‘Rond het licht dat leven doet’ (LB 287: 1, 2)

 

Bemoediging en groet 

 

Lied: LB 287 : 5

 

Aanwezigen gaan zitten

 

Kyriegebed  elke bede wordt besloten met Kyrie eleison (Taizé)               -1-

 

Glorialied   : ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’- LB 868 : 1, 2 en 4 

 

HET WOORD GAAT OPEN                       

 

‘Vriendschap’

 

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Eerste Schriftlezing – Deuteronomium 6: 1 - 9 (door de lector)

 

Lied: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’  - LB 791: 1, 2, 3, 4

                    1 (allen) , 2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 (allen)

 

Tweede Schriftlezing -  Johannes 15: 9 -17 (door de lector)

 

Lied: ‘Ubi caritas’ – LB 568 a  (3x : vrouwen – mannen - allen)

(vertaling: ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’)

 

Verkondiging

 

Meditatief orgel- of pianospel 

 

Lied: ‘Liefde is licht, opnieuw geboren’ – LB 636: 1, 2 en 3

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

Afkondiging collectedoelen                       

  • inzameling van de gaven

Gebeden – stil gebed – Onze Vader  

 

GEZEGEND OP WEG

 

Slotlied – ‘Geef vrede door van hand tot hand’ (LB 1014 : 1, 2, 3, 4, 5)

de gemeente gaat staan

 

Zegen besloten met gezongen Amen  (LB 431b)

 

Orgel- of pianospel

                                                                                                                                        -2-

 

Kollekten:

Diakonie

Uw bijdrage wordt gevraagd voor De Hassinkhof.

De Hassinkhof in Gorssel is in 1994 ontstaan op initiatief van enkele ouders die voor hun zoons/dochters met een verstandelijke beperking een huis zochten waarzij zo gewoon mogelijk kunnen leven. De mensen kunnen er wonen, dagbesteding ontvangen en er is een leer- en werkgelegenheid. De Hassinkhof valt onder de Stichting Philadelphia.

U  kunt uw bijdrage overmaken op NL79RABO0322300630  t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Eefde met vermelding van datum en doel.

 

Kerkrentmeesters

Zij vragen uw bijdrage voor Beeld en geluid.         

U kunt uw bijdrage overmaken op NL02RABO0322302501 t.n.v. Protestantse gemeente Eefde met  vermelding van datum en doel.                                                                     

 

 

Hemelvaartviering op 26 mei

De hemelvaartviering is dit jaar in Harfsen met ds. Lidy van Prooyen Schuurman als voorganger. De dienst begint om 9.30 uur.
De dienst is te beluisteren (geen beeld) via Kerkomroep door middel van de volgende link:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12315

 

Loslaten Corona-maatregelen in de kerk

Sinds de overheid bijna alle maatregelen heeft losgelaten, zijn we in de kerk nog enigszins voorzichtig gebleven. Het moderamen heeft nu besloten de maatregelen die er nog waren, verder los te laten. We zullen voldoen aan het verlangen van velen  – zoals gebleken is in het gemeenteoverleg van 1 mei –  dat de stoelen weer in de oude opstelling gezet worden. Daardoor kan ook de kansel weer voorin de kerk geplaatst worden. Voor mensen die toch graag wat afstand houden, zijn er voldoende mogelijkheden. Voel u vrij om die ruimte te vragen en te nemen.

                                                                                                                                             

Beeld en Geluid:

De Ontmoetingskerk heeft een nieuwe installatie voor Beeld en Geluid  nodig. In de komende maanden organiseren we acties om geld bij elkaar te brengen voor de financiering.

In de volgende weken kunt u na de dienst een zakje wildebloemenzaad kopen. Als u dat nu uitzaait heeft u in de nazomer inheemse bloeiers in de tuin of op het balkon. We hebben het zaad gratis gekregen.

Het zakje kost € 5,00, over te maken op bankrekeningnummer NL52INGB0006860591 ten name van Kerkvenster Protestantse Gemeente Eefde onder vermelding van Beeld en Geluid.

De commissie Beeld en Geluid.

 

Voorganger:

A.s. zondag 22 mei gaat Ds. Kees Bochanen voor in de dienst.