Kerkbrief

K E R K B R I E F
(zondag 27 november 2022)
Eerste adventszondag

Klik hier voor printvriendelijke versie (pdf) van de kerkbrief

 

http://www.pfarrbrief.de/bilder/overlay/29068/Advents--und-Vorweihnachtszeit_Erster-Advent.jpg

 

Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse

Kleur: paars, de kleur van bezinning, inkeer en omkeer

Dienst van Schrift en Tafel

 

 

Voorganger: Ds. Joop Jansen Schoonhoven, Doetinchem               

Ouderling  : Joke Bouwhuis

Diaken       : Henriëtte Groeneveld

Lector       : Joke Bouwhuis

Organist    : Roel Smit

Techniek   : Paul Zoerink

Koster       : Jannie Zoerink

ORDE VAN DIENST

 

AANVANG

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

 

Aansteken van de kaars / 1e adventskaars.

cantorij:        acclamatie  Lied 458

                    ‘Zuivere vlam, verdrijf met je licht

                    de angsten van ons hart’

 

Moment van stilte

Aanwezigen gaan staan

 

Drempelgebed

(Indien aan de orde, herdenken van de overledene door het noemen van de naam , het aansteken van de kaars, gevolgd door een tekst of lied)

 

Bemoediging en groet 

V.       Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

V.……………………….

………………………….

 

Aanwezigen gaan zitten

 

Cantorij: antifoon 432a    Mijn leven til ik, God, naar U omhoog, op U vertrouw ik

Adventspsalm: Lied 25: 1 en 2 Heer, ik hef mijn hart en handen        

Cantorij: antifoon 432a 

 

Ter inleiding

 

Gebeden om ontferming

V……zo zingen wij:

Kyrielied:     Lied 281 : 1-5 Wij zoeken hier uw aangezicht 

                    1 en 3 cantorij, 2, 4 en 5 allen

 

 

RONDOM HET WOORD

 

Gebed van de zondag

 

Schriftlezingen

 

Eerste Testament  2 Samuël 11 : 1 – 27   (door de lector)

 

Stapellied:   Ik zing van licht dat God ons geeft 

(melodie Lied 469: Ik ben een engel van de Heer)

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

 

Eerste zondag (Batseba):
Een buurvrouw in de koningsstad
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon
die voorbestemd is voor de troon.

 

Evangelielezing    Matteüs 21 : 1 – 9  (door de lector)

 

Lofprijzing: cantorij: Lied 436 (canon)
Hef op uw hoofden, poorten wijd!

Wie is het die hier binnenrijdt?

Geprezen zij de Heer

 

Allen: Lied 435: 1 en 4 Hef op uw hoofden, poorten wijd!

 

Overweging

 

Korte stilte

 

Meditatief orgelspel

 

Lied:  Mensen zoals jij en ik (melodie: Lied 913, Wat de toekomst brengen moge,)

Ruth en Tamar, vreemde vrouwen

Oermoeders van Davids stam.

Boaz, die zijn vleugels spreidde,

Obed, die als dienaar kwam.

Al die mensen uit ’t verleden,

mensen zoals ik en jij,

maakten wegen naar Gods toekomst,

brachten mens’lijkheid nabij.

 

Rachab, wonend op de wallen,

Kleur bekennend op de muur.

Batsheba, die werd genomen

zomaar op een middaguur.

En nog zoveel and’re namen,

mensen in een lange rij,

die van toen en die van later,

die van nu en heel dichtbij.

 

Zij doen meer dan het gewone,

geven aan de toekomst naam.

Doen in ons de hoop herleven,

dat God ook met ons zal gaan.

 

 

RONDOM ONS ANTWOORD

 

Afkondiging collectedoelen

door de diaken of ouderling van dienst en inzameling van de gaven

 

Voorbeden

V…… zo zingen wij:          Allen: Lied 25b Houd mij in leven

 

          Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,

          steeds weer zoeken mijn ogen naar U

 

MAALTIJD VAN DE HEER

Nodiging     V.       Als teken van zijn liefde voor allen die Hem zoeken,

                              nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.

                              Want Hij heeft gezegd: zalig die hongeren en dorsten

                              naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

V.       De Heer zal bij ons zijn!

A.       Zijn Geest in ons midden!

V.       De harten omhoog!

A.       Als bloemen naar de zon!

V.       Brengen wij dank aan de Barmhartige!

A.       Het is goed om God te danken en te prijzen!

 

Dankzegging

V…… en cantorij zingt:

 

Tafelgebed

 1. Gezegend zijt Gij, Heer onze Heer, gezegend de maaltijd op tafel.
  Sterk ons naar lichaam en ziel om te kunnen doen wat ons is opgedragen.

 1. Gezegend zijt Gij, Heer onze God, gezegend de kring rond de tafel.
  Geef ons de ware aandacht voor elkaar, en voed ons met Uw brood.

 1. Gezegend zijt Gij, Heer onze God, gezegend het brood op de tafel.
  Leer ons te delen met elkaar, zodat niemand gebrek heeft.

 1. Gezegend zijt Gij, Heer onze God, gezegend de spijzen op tafel.
  Leer ons te leven bij Uw Woord en te handelen naar Uw wil.

Gebed van onze Heer: Lied 369b Onze Vader

 

Vredegroet:   De Vrede van Christus voor u / voor jou

 

V.       Ontvang dit brood uit de hemel, gebroken, gedeeld, gegeven.

          Ontvang deze beker, wijn van het Koninkrijk.

 

Gemeenschap van brood en wijn – Muziek tijdens de communie

 

Cantorij: Eat this bread

Eat this bread, drink this cup, come to me and never be hungry

eat this bread drink this cup trust in me and you will not thirst

          1.  I am the bread of life, the true bread sent from the Father

         2. Your ancestors ate manna in the desert,
              but this is the bread come down from heaven

         3. Eat my flesh and drink my blood and I will raise you up on the last day

         4. Anyone who eats this bread, will live forever

         5. If you believe and eat this bread, you will have eternal life.

 

Dankgebed            V.     Wij danken U, goede God, dat wij in brood en wijn

                                        uw liefde mochten proeven.

                                        Geef, dat die liefde in ons blijft en mag groeien

                                        en ons met elkaar verbindt,

                                        zodat wij in uw kracht tot zegen kunnen zijn

                                        voor elkaar en voor deze wereld.

                              Allen   Amen

 

Slotlied:       Lied 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

 

Wegzending en zegen

 

Amen (Lied 431b)

 

Muziek

---------------------------------------------------------------

 

 

Symbolisch bloemschikken voor Advent en Kerst

Aan tafel! Plek voor iedereen. (Korte uitleg)

De basis van de schikking symboliseert de tafel, waar elke week iets aan veranderd

en toegevoegd wordt. De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is.

 

In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen: Bathseba, Ruth, Rachab

en Tamar, die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de

dragers van de tafel. De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.

 

1e Advent: Bathseba, de vrouw van Uria. Zij kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot (2 Samuel 11:26). Gebroken identiteit.

Weet jij wie je voorouders zijn? Ben je trots op hen of juist niet? In veel niet-westerse

culturen is het kennen van elkaars stam/achtergrond heel belangrijk: het stempelt je

herkomst en daarmee ook je betrouwbaarheid. Dat was ook zo in de tijd van Jezus. Heel

opmerkelijk is het daarom dat er in Jezus’ stamboom vrouwen staan met een bijzonder

moeilijke achtergrond. Bij hen staan we de komende zondagen tot en met Kerst stil.

Vandaag de vrouw van Uria. We weten dat ze Bathseba heet, maar ze is hier een vrouw

zonder naam. Ze is erg knap, en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en plotseling

leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. #MeToo. Toch geeft God haar leven een nieuwe

wending en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat!

De tafel is bedekt met jute, en langs de zijkant hangen bloemen in de kleuren paars en geel.

Paars de kleur van rouw, Bathseba verloor haar man. En geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Bathseba tot zijn vrouw. Het vierde deel van de tafel is bekleed met mos.

En de eerste kaars brandt.

‘Jong is zij, mooi in paarse rouw, aan de koninklijke tafel.’

 

 

Collecten:

Diaconie

Uw bijdrage wordt gevraagd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat- adventscollecte.

Dit is de eerste zondag van de kerstcampagne van Kerk in Actie. De komende weken tot en met de Kerst zijn alle collecten van Kerk in Actie bestemd voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Deze week: Colombia, Onderwijs voor werkende kinderen.

Het projekt De Kleine Arbeider in Bogotá dat onze diaconieën voor drie jaar steunen, richt zich op een kleine groep van de 1,5 miljoen(!) kinderen in Colombia die elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Naast hun werk krijgen ze onderwijs en extra steun in hun moeilijke levensomstandigheden. Elke extra bijdrage van onze kant wordt in grote dankbaarheid aanvaard!

Kerkrentmeesters

In Eefde vragen wij uw bijdrage voor Beeld en Geluid. In Gorssel/Epse voor Beheer.

 

 

Gemeente-gesprek

Vanmorgen zal er na de dienst een gezamenlijk gemeente-gesprek zijn.

U wordt van harte uitgenodigd hiervoor na de koffie te blijven en deel te nemen.

 

 

Ambt van ouderling

De kerkenraad van Eefde is verheugd u te kunnen meedelen dat de heer Eduard Groen bereid is gevonden om zich kandidaat te stellen voor het ambt van ouderling. Mocht u als gemeentelid bezwaar hebben tegen deze benoeming, dan kunt u dit vóór 30 november aangeven bij de kerkenraad per email aan de scriba, of per brief via de brievenbus aan de kerk. De adressen vindt u in Kerkvenster en op de website.

 

 

Zondag 4 december

Komende zondag is de kerk in Eefde gesloten en hebben we in Gorssel een gezamenlijke viering met de gemeente van Gorssel/Epse. Voorganger is

ds. S.M.A.Wevers-v.d. Feltz.

Voor autovervoer zie Kerkvenster.

 

 

Uitnodiging: Aan tafel bij de lunch op de adventszondagen

Het jaarthema van de PKN is ‘Aan tafel’. Het leek mij mooi om daar iets mee te doen.

Voor de adventszondagen nodig ik 5 mensen bij mij thuis uit aan een (eenvoudige) lunchtafel.

En misschien ontstaan er zo wel meer lunchtafels op andere plekken.

Tijdens de lunch kunnen we napraten over de viering van de adventszondag waarin één van de voormoeders van Jezus centraal staat. Op de adventszondagen staan vier vrouwen centraal die in de lijn van voorouders van Jezus een rol spelen: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. Vrouwen die in de ogen van mensen niet belangrijk zijn.

Waarom noteert Mattheüs juist hen in zijn geslachtsregister?

De predikanten die voorgaan in de adventsdiensten staan daarbij stil en verkennen dat met ons in de vieringen.

Vandaag, op zondag 27 november praten we tijdens de lunch na over de dienst waarin we gelezen en gehoord hebben over Batsheba. Op zondag 4 december gaat het over Ruth, zondag 11 december staan we stil bij Rachab en zondag 18 december bij Tamar.

U bent van harte welkom aan de lunchtafel. Er is iedere adventszondag plaats voor 5 mensen.

Komt u lunchen?

Aanmelden kan via trix.drewes@xs4all.nl of via telefoon 510512.

Wie weet gaan er meer lunchtafels ontstaan. Als u ook mensen wilt uitnodigen kan dat kenbaar worden gemaakt via de kerkbrief.

Inmiddels weet ik dat Alyde Touwen en Eduard Groen op 3 zondagen, nl. 27 november, 11 en 18 december mensen uitnodigen voor de lunch na de dienst. Bij hen zijn 4 personen welkom, opgeven kan via alyde.touwen@gmail.com

Trix Drewes