Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente Eefde (ANBI)

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Protestantse gemeente te Eefde

Telefoonnummer:

mevrouw G. Janssen-Ebbekink, scriba  06 49624698

RSIN/Fiscaal nummer:

002701923

KvK: 76370836

Website adres:

www.pgeefde.nl  

E-mail:

scribaat.ontmoetingskerk.eefde@gmail.com

Adres:

Schurinklaan 1  (kerkgebouw en postadres)

Postcode:

7211 DD

Plaats:

Eefde

   
   
   

De Protestantse gemeente te Eefde is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk in Nederland staat dit in ordinantie 2, artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Eefde.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).
 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

En via de link  Beleidsplan Protestantse Gemeente Eefde 2018-2022  vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. In 2015 zijn onder andere de volgende projecten uitgevoerd:

 • De kerkenraad heeft zich beraden op de inrichting en het gebruik van de kerkzaal en overige ruimtes en heeft daartoe –na overleg met de Gemeente, een moderniseringsopdracht geformuleerd. Deze is door gemeenteleden tot een plan verwerkt dat werd uitgevoerd in het najaar van 2015. Onderdeel van het plan is vervanging van de stoelen in het kerkgebouw.

 • Het communicatieblad van de Ontmoetingskerk wordt vanaf 1 januari 2015 zoveel mogelijk digitaal verstuurd, in elk geval naar adressen buiten Eefde.

 • Er is een tas ontwikkeld met gegevens over de gemeente. Deze tas speelt een rol in het contact met nieuw-ingekomenen en anderen die persoonlijke informatie van de gemeente willen ontvangen

 • Project ‘Schoenmaatjes’ (actie schoenendoos) werd in samenwerking met de scholen en de kinderen uitgevoerd.

 • Themadiensten en twee alternatieve vieringen werden georganiseerd gericht op niet reguliere kerkgangers, in het kader van ‘open kerk zijn’.

 • Gemeenteleden werden door bezoekers bezocht bij geboorte overlijden, verjaardagen (bij 75+) en andere bijzondere gelegenheden.

 • Er werden maaltijden op zondag geserveerd in de maanden juni, juli en augustus.

 • Huiskamerbijeenkomsten binnen de gemeente zijn georganiseerd rond een
  aansprekend thema.

 • Bij alle gemeenteleden werden talenten en behoeften geïnventariseerd.

 • De website vervangen door de website van een professionele systeembeheerder ‘KerkSpot’.

 • Er werd heel veel tijd en aandacht besteed aan de begeleiding van vernieuwing van het plein voor de Ontmoetingskerk.

 • Vereenvoudigen / stroomlijnen van de financiële processen werd gerealiseerd, oa door uitbesteding van de logistiek rond Actie Kerkbalans.

 • Er werden een nieuwe koster en een tweede organist benoemd.

 • Groot onderhoud aan de pastorie, is uitgevoerd.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet substantieel afwijken van de voorgenomen bestedingen van het voorgenomen verslagjaar.

Omdat de jaarreking 2021 nog niet compleet is en dus nog niet kan worden vastgesteld en goedgekeurd heeft het CCBB op ons verzoek uitstel verleend voor de publicatie ervan tot 15 oktober 2022.  Ook bij de belastingdienst is uitstel van publicatie aangevraagd.
   

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland en een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.