Liturgie eerste Kerstdag

 • Agenda

  aug
  21
  Begint om 10:00
  Ontmoetingskerk Eefde
  aug
  28
  Begint om 10:00
  Protestantse Kerk Gorssel

Liturgie voor de dienst 1e Kerstdag 2021

klik hier voor een printvriendelijke versie

                 

Liturgie voor de dienst

op 1e Kerstdag 2021

om 10.00 uur in

“De Ontmoetingskerk” Eefde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger               : Ds. Dick van Doorn

Ouderling                  : Evert Brouwer

Lector                        : Tjerie Kale

Organist                    : Tooske Hinloopen

Dwarsfluit                 : Elly Heijink

Techniek                    : Paul Zoerink

Zangondersteuning  : Bolina Aalderink

Solozang: Eva Botosova en Bolina Aalderink

 

 

Verwelkoming (ouderling van dienst)

 

Stilte

 

Aansteken kaarsen (aanwezigen gaan staan)

Moravische, Ster, Kerstster, Kerstmis, Rood, Helder

 

Drempelgebed

 

Lied: 496 : 1 en 3

 1. Een ster ging op uit Israël     
  na duizend en één nacht.
  Een oud verhaal werd doorverteld,
  een lied klonk onverwacht.
  Dit was het uur van onze God,
  een mensenzoon gelijk,
  die onze naam draagt en ons lot,
  die nacht begon zijn rijk.

 1. Gij morgenster en mensenzoon,
  breng ons de nieuwe tijd,
  waarin de wereld wordt bewoond
  door uw gerechtigheid.
  Dan is uw heil aan ons geschied,
  u allen even na, –
  dan zingt de schepping weer dit lied
  tot in de gloria.

Bemoediging (Jesaja 9 : 1 t/m 6)

              Het volk dat in donkerheid wandelt

              zal een groot licht zien;

              over hen die wonen in een land van diepe duisternis,

              straalt een licht

 

https://1.bp.blogspot.com/_yFVcaD7USTo/STSHWBKuvbI/AAAAAAAAA60/ffHT8F8NmSo/s320/Portal-de-Belen_01.gif Lied: 503 : 1                                     

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

 

             Gij hebt het volk vermenigvuldigd,

             zijn vreugde groot gemaakt;

             het verheugd zich voor Uw aangezicht

             als met de vreugde bij de oogst;

             zoals men juicht bij het verdelen van de buit.

 

Lied 503 : 2
Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

 

            Want het juk dat het drukte

            en de stang op zijn schouder,

            de roede van de drijver,

            hebt Gij verbroken als op Midjansdag.

 

Lied 503 : 3

Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.

 

           Want elke schoen die dreunend stampt

           en elke mantel in bloed gewenteld

           zal verbrand worden, een prooi van het vuur.

 

Lied 503 : 4

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

 

       Want ons is een Kind geboren

       een zoon ons gegeven

       en de heerschappij rust op Zijn schouder.

       En men zal Hem noemen Wonderbare Raadsman,

       Sterke , God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

       Groot zal de heerschappij zijn en

       eindeloos de vrede op de troon van David

       en over zijn koninkrijk,

       doordat Hij het sticht en grondvest

       met recht en gerechtigheid

       van nu aan tot in eeuwigheid.

       De ijver van de Heer der heerscharen

       zal dat doen!

 

Lied 482 : 1 en 3

1. Er is uit ’s werelds duistere wolken

    groot licht stralend opgegaan –
    wie wonen in het diepste donker,
    zij zullen in het zonlicht staan.
    Glorie aan God, de overwinning
    is ongekend, de vreugde groot;
    de aarde jubelt – hoor ons zingen:
    wij delen in een rijke oogst!

3. Godlof, een kind is ons geboren,
    een held zal onze koning zijn,
    die raadsman, God-met-ons zal heten –
    die zoon zal ons tot vader zijn!
    Vorst die met vrede ons wil kronen
    van nu af tot in eeuwigheid,
    de Eeuwige zal hem doen tronen
    op recht en op gerechtigheid.

 

“Gesprekje tussen God en Zijn engelen over hoe mededeelzaam

Hij t.a.v. de mens zal zijn”.

 

Lied – Nu zijt wellekome (mel. Lied 476)

Nu zijt wellekome, mens van louter Licht!

Treed buiten onze dromen met Uw gezicht.

Stuur het aan op scheiden tussen dageraad en nacht,

Nieuwe Vredestijden na alle man en macht.

                Kyriëleis

 

Nu zijt wellekome, mens van  Licht in mij,

Die als een kind wil wonen, herboren, vrij

In het land van morgen dat de lieve vrede kent,

Waar wij zijn geborgen, aanvaard , herkend.

                             Kyriëleis

 

Nu zijt wellekome, lang verwachte Mens.

Dat wij -aan angst ontkomen, verstaan Uw Wens:

ooit  te mogen leven in een wereld omgekeerd,

waarde kunst van delen voorgoed is aangeleerd.

                             Kyriëleis.

 

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

 

Schriftlezingen: Mattheüs 2 : 1 t/m 12

                            Genesis    1 : 1 t/m 5

                            Mattheüs 5 : 14 t/m 16

 

Solo Eva  -  O Holy Night  

(Carry Underwood).

 

Verkondiging

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo Bolina (Breath of Heaven)

Vertaling:    

    Ik heb vele maanloze nachten gereisd

    In verwachting, koud en vermoeid

    En ik vraag mij af wat ik heb gedaan

    Heilige Vader, U bent gekomen

    U koos mij om uw Zoon te dragen

 

    Ik wacht in een stil gebed

    Ik ben bang voor de last die ik draag

    In een wereld die zou koud is als steen

    Moet ik dit pad alleen bewandelen?

    Wees bij mij

    Wees bij mij

 

refrein:  Adem van de Hemel,

               Houd mij vast

               Wees voor altijd dichtbij mij

               Adem van de hemel

               Adem van de hemel

               Verlicht mijn duisternis

               Laat Uw Heiligheid mij vervullen

               Want U bent heilig

 

    Vraagt U zich weleens af

    Of een wijzer iemand mijn plek had moeten innemen?

    Maar ik bied alles wat ik ben

    Voor de genade van Uw plan

 

refrein

Mededelingen

 

Solo Eva  - Ha elmulik Karacsony

(Hongaars voor: En als de Kerst voorbij is. De inhoud komt neer op

                            de bede om het licht en de warmte, ervaren met Kerst,

                            verder te dragen door het hele jaar heen)

 

Dankgebed en voorbede (accl. 368c)

                     Doe lichten over ons uw aangezicht.

 

Op grond van de 6 puntige Davidsster en Matth. 25 : 35 en 36.

 

Lied: Gods vrede zal stromen (mel. Lied 477)

Gods vrede zal stromen over heel de aarde,

Zijn Koninkrijk kome: gerechtigheid.

Steeds nieuw geboren doet Hij van Zich horen

Hij wekt in ons de vrede, Hij wekt in ons de vrede,

Hij wekt in ons de vrede en alle goeds.

 

Ook wij, nieuw geboren, omgekeerd tot leven,

wij doen van ons horen in woord en daad:

Kleine gebaren, maar niet te bedaren.

Wij zijn in staat tot Vrede, wij zijn in staat tot vrede,

Wij zijn in staat tot vrede en alle goeds.

 

Gezegend de dagen, Nieuwjaar van verlangen,

van zoeken en wagen in deze tijd.

God breng ons verder, U bent  onze Herder,

zo gaan wij richting Vrede, zo gaan wij richting Vrede

zo gaan wij richting Vrede met Jezus’ moed!

 

Uitzending en Zegen

 

v. De Heer der hemelen en va onze aarde

    make ons even begeesterd als de profeten.

    Hij make ons even benieuwd als de herders,

    en even verrukt als de engelen

    en even ontvankelijk als Maria

    en even goedgelovig als Jozef.

a. Dan zullen wij met nieuw elan

    Uw gemeente ter plaatse en in de wereld zijn.

 

Lied 481 : 3
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Geplaatst op 24-12-2021